This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

O установи

Историјат

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици је високошколска установа чији оснивач је Република Србија, с тим да су оснивачка права пренета на Аутономну покрајину Војводину.  Школа има дугу 40-годишњу традицију у образовању кадрова педагошке струке (васпитача предшколске деце), искуство у образовању специјалиста струковних васпитача, а бележи и успешан почетак остваривања основних струковних студија из области физичког васпитања и спорта за образовање струковних тренера у спорту, из области медицинских наука за образовање струковних нутрициониста дијететичара и струковних медицинских сестара.

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици је правни следбеник Више школе за образовање васпитача у Суботици основане 1993. године, а она  правни следбеник Педагошке академије у Суботици основане 1973. године.

Школа послује на основу дозволе за рад издате од стране Покрајинског секретаријата за образовање и културу, односно Покрајинског секретаријата за за науку и технолошки развој АПВ.

Студијски програми које школа реализује су акредитовани од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а у складу са Законом о високом образовању и усвојеним Стандардима.


Основни подаци о Школи

Назив: Висока  школа  струковних  студија  за образовање васпитача  и  тренера  из Суботице – Felsőfokú Szakirányú Óvoképző és edző szak Szabadka.

Скраћени назив Школе је: ВШССОВИТ - FSzÓESz

Оснивачка права има Аутономна Покрајина Војводина.

Промена уписа оснивачких права извршена је у Трговинском суду у Суботици 29.11.2002. године. Орган пословођења уписан у Регистар у Трговинском суду, односно у Регистру привредних субјеката: Трговински суд у Суботици, број: FI. 13/2008  од 22. фебруара 2008. године, број Фи.73/11. од 16. маја 2011. године и број Фи.22/14.од 10.02.2014. године.

Школа има свој лого који се састоји од три (3) фигуре детета и лопте. У графичком приказу коришћене су плава и црвена боја.

Адреса седишта: Суботица, Банијска 67

Матични број: 08058482

Порески идентификациони број (ПИБ):100847552

Адреса електронске поштеThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Инфо:Седиште Школе је у Суботици, улица Банијска 67, где се налази управа Школе, студентска служба, рачуноводство школе, библиотека, учионице и кабинети, односно просторије наставника и сарадника, као и просторије студентског парламента.

Назив акта о оснивању: ЗАКОН О ОСНИВАЊУ УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА И О УКИДАЊУ И ПРОМЕНИ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКИХ АКАДЕМИЈА И ВИШИХ ШКОЛА (Сл.гл.РСброј 49/93) и РЕШЕЊЕ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ број 022-05-204/93-04  од  21. 09. 1993. ГОДИНЕ; Закон о високом образовању («Службенигласник РС», бр. 76/05).

Промене у оснивачким правима: НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  пренососнивачкихправана  СКУПШТИНУ   АУТОНОМНЕ   ПОКРАЈИНЕ    ВОЈВОДИНЕ Законом о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине (Сл. гл. РС бр.6/2002.); Законом о високом образовању («Службенигласник РС», бр. 76/05).

Власничка структура високошколске установе: Државна.

Број и датум решења о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности  издатог од стране Министарства надлежног за образовање: Покрајински секретаријат за образовање и културу, број:  106-022-00073/2006-01 од  04. августа 2006. године.

Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо образовање: Дозвола за рад бр. 142-022-28/2018-02 од 01.03.2018. и Решење о допуни дозволе за рад бр. 142-022-372/2021-02 од 16.06.2021. и Решење о допуни дозволе за рад бр. 142-022-566/2021-02 од 18.08.2021.

Број и датум акта о акредитацији издатог од стране Министарства надлежног за  високо образовање: Покрајински секретаријат за образовање APV br. 106-022-00305/2007-03 od 15. новембра 2008.г.

Школа остварује делатност према следећој класификацији, а у складу са Законом:

8542

Високoобразовање;

8551

Спортско и рекреативнообразовање;

8559

Остало образовање;

18

Штампање и умножавањеаудио и видеозаписа;

18.1

Штампање и штампарскеуслуге;

18.11

Штампањеновина;

18.12

Осталоштампање;

18.14

Књиговезачке и сроднеуслуге;

Високo образовање:

а) Научно, односно уметничко поље Друштвено-хуманистичке науке, научне, односно уметничке области  Педагошке науке, Физичко васпитање и спорт и Економске науке, уже научне, односно уметничке области:  Струковних васпитач предшколске деце (деце предшколског узраста), мастер струковни васпитача, струковни тренера у спорту, струковни пословни информатичар.

б) Научно, односно уметничко поље Медицинске науке, научне, односно уметничке области  Медицинске науке, уже научне, односно уметничке области:  Струковни нутрициониста дијететичара и Здравствена нега (струковна медицинска сестра).

в) Научно, односно уметничко поље , научне, односно уметничке области Пословна информатика, уже научне, односно уметничке области:  

Акредитација  високошколске  установе: Акт о акредитацији издат од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1099/2006-04 од 30.04.2007.; број 612-00-1099/2007-04 од 27.03.2009.; бр. 612-00-2206/2009-04  од 17.09.2010. и бр.612-00-00152/2012-04 од 08.06.2012.; Уверење и одлука о акредитацији Високошколске установе бр. 612-00-00005/9/2019-03 од 21.05.2019.

 

Акредитација  студијских  програма

 Студије првог степена, основне струковне студије:

 1. Студијски програм основних струковних студија СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, три школске године, шест семестара, 66 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2007. ГОДИНЕ (КАПК бр. 612-00-1099/2006-04 од 30.04.2007.) и поновно АКРЕДИТОВАН 2012. ГОДИНЕ (КАПК бр. 612-00-00152/2012-04 од 08.06.2012., НА СРПСКОМ И МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ - ДЕЛИМИЧНО); РЕАКРЕДИТОВАН 2017. ГОДИНЕ (КАПК бр. 612-00-03370/2016-06 од 24.11.2017.)
 2. Студијски програм основних струковних студија за образовање ТРЕНЕРА, три школске године, шест семестара, 60 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област физичког васпитања и спорта; АКРЕДИТОВАН 2010. ГОДИНЕ (КАПК, бр. 612-00-2206/2009-04 од 17.09.2010. и поновно АКРЕДИТОВАН 2015. ГОДИНЕ (КАПК бр. 612-00-02277/2012-04 од 03.04.2015.) и поново АКРЕДИТОВАН 2022. ГОДИНЕ (НАТ бр 612-00-341/9/2021-03 од 17.03.2022.).
 3. Студијски програм основних струковних студија СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА-ДИЈЕТЕТИЧАРА, три школске године, шест семестара, 24 студента по студијској години, поље медицинских наука; област медицинских наука; АКРЕДИТОВАН 2013. ГОДИНЕ (КАПК, бр. 612-00-257/2012-04 од 27.12.2013.), РЕАКРЕДИТОВАН 12.11.2020. године (НАТ бр. 612-00-00001/6/2020-03 од 18.01.2021.)
 4. Студијски програм основних струковних студија ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ (СТРУКОВНA МЕДИЦИНСКA СЕСТРА), три школске године, шест семестара, 50 студената по студијској години, поље медицинских наука; област медицинских наука; АКРЕДИТОВАН 2015. ГОДИНЕ (КАПК, бр. 612-00-01035/2014-04 од 19.06.2015.) и поново АКРЕДИТОВАН 2022. ГОДИНЕ (НАТ бр 612-00-00052/5/2021-03 од 24.02.2022.).
 5. Студијски програм основних струковних студија СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР, три школске године, шест семестара, 40 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област економских наука; АКРЕДИТОВАН 2021. ГОДИНЕ (НАТ, бр. 612-00-00028/5/2021-03 од 23.07.2021.).

Студије другог степена, специјалистичке струковне студије:

 1. Студијски програм мастер струковних студија МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ, три школске године, четири семестара, 24 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2021. ГОДИНЕР (НАТ, бр. 612-00-00188/5/2020-03 od 14.05.2021.)

Образовање током читавог живота

Школа у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма. Програми образовања током читавог живота реализују се у форми:

 • Програма континуиране едукације у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука;
 • Програма иновације знања у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука;

Програме образовања током читавог живота доноси Наставно веће Школе.
Лицу које је савладало програм образовања током читавог живота Школа издаје одговарајуће уверење.

Школа може организовати и реализовати  програме стручног усавршавања са трајањем до једне године за стицање звања оперативни тренер у оквиру занимања тренер.

Развојно-истраживачка делатност 

За развојно-истраживачку делатност Школа  није акредитована, али њени наставници и сарадници остварују значајне резултате и у овој области преко одговарајућих институција акредитованих за научну, односно развојно-истраживачку делатност.

Издавачка  делатност 

Школа  има  издавачку  делатност, у оквиру  које  издаје:  уџбенике,  монографије, зборнике  радова  и  друге  научне  и  стручне  публикације,  као и информативно гласило „Информатор“.

Библиотечка  делатност  

Библиотечка делатност  обавља се у оквиру Библиотеке, у оквиру које се врши прикупљање, стручно обрађивање, чување и давање на коришћење библиотечке грађе. 

Ненаставна  делатност  

Ненаставну делатност  Школе обављају ненаставни радници, извршавајући: аналитичке, правне, финансијско-рачуноводствене, библиотечке, послове везане за студенте, послове везане за информациони систем, снабдевање уџбеничком грађом и литературом, техничке и помоћне послове.

Организација  Школе  

Школа своју делатност обавља у оквиру следећих организационих јединица:

 • Наставно - стручна  јединица;  
 • Секретаријат ;
 • Библиотека;
 • Студентска служба;
 • Служба рачуноводства и
 • Техничка служба.

Стручне службе (библиотека и читаоница са могућношћу коришћења рачунара и интернета, скриптарница, техничка служба) су своје радно време прилагодиле потребама студената тако што раде у две смене (од 7-19ч).

ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, модерном и функционалном организацијом, савременим наставним програмима, расположивом опремом, стручним и педагошким капацитетима тежи потпуном испуњавању захтева окружења, користећи најсавременије методе и технике како би обезбедила поверење и задовољство корисника.

Основни принципи на којима се заснива Политика обезбеђења квалитета Школе:

1. Обезбеђивање високог нивоа квалитета  сталним праћењем резултата рада и откривањем и отклањањем недостатака,  сталним усавршавањем и максималним залагањем запослених,  сталним унапређивањем и осавремењавањем начина рада и услова за рад и студирање и  сталним унапређивањем сарадње са другим високошколским установама, привредним и ванпривредним субјектима и другим институцијама.

2. Одговрност за квалитет је обавеза свих запослених и студената Школе. Посебну одговорност за спровођење Политике обезбеђења квалитета имају: руководство Школе, Комисија за обезбеђење и праћење квалитета  и Наставно веће Школе.

3. Висок ниво квалитета обезбеђује се у областима  студијских програма, наставног процеса,  уџбеничке и друге грађе, рада библиотеке, успешности студирања, стручног рада и напредовања наставника и сарадника, техничких и просторних услова за рад и студирање, рада стручних служби и ваннаставног особља, сарадње са другим образовним и пословним субјектима и у области процеса управљања.

4. Обезбеђивање високог нивоа организационе културе, засноване на узајамном поверењу и поштовању, поштењу и правичности, размени знања и искустава, тимском раду и усвојеној етици, вредностима и нормама понашања.

5. Области стручног рада и усавршавања свих запослених су у функцији сталног стручног и личног напредовања наставног особља и коришћења резултата њиховог рада, као и најновијих научних, техничких и технолошких достигнућа, у процесу сталног осавремењивања студијских програма и наставног процеса и активног укључивања у размену знања и израду и реализацију пројеката на свим нивоима.


ЛОКАЦИЈА