This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Наставно-стручно веће

Наставно-стручно веће највиши је стручни орган Школе. Наставно-стручно веће Школе чине сви наставници који су у радном односу у Школи и чији мандат траје док траје радни однос. Наставно-стручно веће чине предавачи и професори Високе школе. Директор је председник Наставно-стручног већа по функцији. При расправљању или одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова, у раду Наставно-стручног већа и њихових органа и тела учествују представници студената и тада они улазе у састав укупног броја чланова стручног органа и то тако да њихов број представља 20% од укупног броја чланова Наставно-стручног већа.

Мандат представника студената из става 4. овог члана траје две, а престаје и раније, престанком статуса студента на студијском програму који се остварује у Школи. Секретар учествује у раду Наставно-стручног већа. Директор сазива и председава седницама Наставно-стручног већа Школе, а то своје овлашћење може пренети на другог члана Већа.


 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА НАСТАВНО-СТРУЋНОГ ВЕЋА ШКОЛЕ

 

 Школска 2023/2024. година

 Школска 2022/2023. година


 Школска 2021/2022. година


 Школска 2020/2021. година


 Школска 2019/2020. година