This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Основне струковне студије, студијског програма ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР, као примарну сврху имају оспособљавање студента за примену адекватних знања, вештина и познавања савремене технике, софтвера и технологија за потребе рада у области економије, пословања и менаџмента. Са данашњим наглим порастом свакодневне употребе рачунара у многим аспектима савременог живота, повећана је потреба за стручним кадром из ове области. Студијски програм је базиран на специфичним знањима у домену рачунарских, информативних технологија, али и економским, математичким, менаџерским и знањима из сфере управљања.

Сврха студијског програма СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР у областима софтверског информатике, економије, управљања, математике и менаџмента је образовање студената за стицање специфично стручних знања и компетенција наведених области. Стечена знања и компетенције су друштвено оправдане и корисне. Такође, стечена знања и компетенције су у складу са задацима и циљевима Школе на коме се студијски програм и изводи.

Сврха овог студијског програма у образовном систему је да студенти, завршетком основних струковних студија у трогодишњем трајању, стекну звање струковног пословног информатичара, практична знања неопходна за извршење аналитичких, синтетичких и планских задатака, за самостално доношење одлука као и учествовање у руковођењу и управљању у областима које одговарају њиховим компетенцијама. Они стичу знања из области структурираног и објектно оријентисаног програмирања, база података, информационих система, интернет програмирања, рачунарске интелигенције, пројектовања ИоТ апликација, тестирања и одржавања софтвера, пословне информатике. Осим тога, овакав студијски програм има за сврху интеграцију знања и савремених технологија у циљу побољшања стандарда на пољу финансијског пословања.

Интегришући горе наведене аспекте пословни информатичар креира софтверске производе, било путем изградње база података и информационих система, било путем  програмских метода у циљу што бољег упознавања информационих технологија и њихове примене у даљем раду. Сврха реализације студијског програма

Значајан аспект студијског програма је повезивање теорије и праксе кроз стручну праксу студената, њиховом самосталном раду, организацијом и вођењем практично стручних истраживања и пројеката, те синтезу свих изграђених знања, вештина, умења, ставова, вредности, стратегија, метода и техника и њихово подизање на виши ниво професионалног квалитета.     

INFOОсновне струковне студије, студијског програма ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР, као примарну сврху имају оспособљавање студента за примену адекватних знања, вештина и познавања савремене технике, софтвера и технологија за потребе рада у области економије, пословања и менаџмента. Са данашњим наглим порастом свакодневне употребе рачунара у многим аспектима савременог живота, повећана је потреба за стручним кадром из ове области. Студијски програм је базиран на специфичним знањима у домену рачунарских, информативних технологија, али и економским, математичким, менаџерским и знањима из сфере управљања.

Сврха студијског програма СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР у областима софтверског информатике, економије, управљања, математике и менаџмента је образовање студената за стицање специфично стручних знања и компетенција наведених области. Стечена знања и компетенције су друштвено оправдане и корисне. Такође, стечена знања и компетенције су у складу са задацима и циљевима Школе на коме се студијски програм и изводи.

Сврха овог студијског програма у образовном систему је да студенти, завршетком основних струковних студија у трогодишњем трајању, стекну звање струковног пословног информатичара, практична знања неопходна за извршење аналитичких, синтетичких и планских задатака, за самостално доношење одлука као и учествовање у руковођењу и управљању у областима које одговарају њиховим компетенцијама. Они стичу знања из области структурираног и објектно оријентисаног програмирања, база података, информационих система, интернет програмирања, рачунарске интелигенције, пројектовања ИоТ апликација, тестирања и одржавања софтвера, пословне информатике. Осим тога, овакав студијски програм има за сврху интеграцију знања и савремених технологија у циљу побољшања стандарда на пољу финансијског пословања.

Интегришући горе наведене аспекте пословни информатичар креира софтверске производе, било путем изградње база података и информационих система, било путем  програмских метода у циљу што бољег упознавања информационих технологија и њихове примене у даљем раду. Сврха реализације студијског програма

Значајан аспект студијског програма је повезивање теорије и праксе кроз стручну праксу студената, њиховом самосталном раду, организацијом и вођењем практично стручних истраживања и пројеката, те синтезу свих изграђених знања, вештина, умења, ставова, вредности, стратегија, метода и техника и њихово подизање на виши ниво професионалног квалитета.     


Структуру студијског програма чине две групе предмета: обавезни и изборни предмети, као и стручна  праксa коју студент реализује у  институцијама и предузећима, који имају пословне информатичаре и  завршни рад. Однос између обавезних и изборних предмета је у складу са прописаним стандардом (30% изборних предмета). У структури студијског програма доминирају стручно – апликативни и  стручни предмети, што одговара стандардима струковног образовања.

Обавезни предмети пружају студентима знања, вештине и умења из области савремених  пословања, математичког, логичког и хеуристичког мишљења, као информатичког образовања. Обавезни предмети омогућавају студенту да стекне потребне компетенције за реализацију и остваривање општих циљева програма. Изборни предмети омогућавају студентима да се усавршавају у најужим областима  које су у складу са њиховим личним афинитетима и потребама радног места. Стручна пракса омогућава студентима практичну примену стечених знања, вештина, умења, стратегија и метода рада у функцији будућег занимања струковног пословног информатичара. Завршни  рад подразумева примену истраживачких поступака и реализацију пројеката у раду , при чему оспособљава студенте за адекватну евалуацију и критички однос према сопственој пракси и за адекватну презентацију сопствених стручно – практичних и истраживачких достигнућа.

Потреба за струковним пословним информатичарима који поред доброг познавања области економије и менаџмента, познају могућности примене информационих технологија у подршци пословним процесима у организацијама, и уједно поседују знање и способност да непосредно учествују у активностима развоја пословних информационих система, је веома изражена.

Студијски програм Струковни пословни информатичар је конципиран на основу сличних студијских програма на европским високошколским установама, тако да у потпуности прати савремене светске токове и стање струке у области пословне информатике. Из наведеног произилази да је он лако упоредив са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора. 

Циљеви студијског програма Струковни пословни информатичар укључују постизање компетенција и вештина студената у коришћењу и имплементацији решења савремених информационих технологија у сврху пословних и економских наука.  Циљеви студијског програма јесу да струковни пословни информатичар стекне одговарајућа знања о структури и основним елементима пословног процеса и да развије способности и усаврши вештине које ће му омогућити да прецизно идентификује потребе и изврши правилан избор технологије која ће адекватно, на трошковно ефективан начин, одговорити захтевима пословног процеса применом информационих технологија. Знања неопходна за реализацију циља студијског програма обухватају области: информатике, еконоије и менаџмента. Поред основних економских предмета, са посебном пажњом посвећеном специјалистичким предметима који одређују профил информатичке оријентације, конципирани студијски програм има за циљ да формира струковне пословне информатичаре студирањем у трајању од три године.

Сврха студијског програма је да студенти, завршетком основних струковних студија у трогодишњем трајању, стекну звање струковног пословног информатичара, практична знања неопходна за извршење аналитичких, синтетичких и планских задатака, за самостално доношење одлука као и учествовање у руковођењу и управљању у областима које одговарају њиховим компетенцијама.


УВЕРЕЊЕ И ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

КЊИГА ПРЕДМЕТА СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

ШифраПланНазив предметаСеместарТипСтатусПВДОЕСПБНаставници
СВ00022021 Социологија 1 АО Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Бранислав Филиповић
СМ00022021 Енглески језик 1 1 АО Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Бранко Медић
СПИ0012021 Математика 1 1 СС Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. Сања Николић
СПИ0022021 Увод у организацију рачунара 1 СА Обавезан 2 1 1 0 5 П: Др сци. Славољуб Хилченко
СПИ0032021 Основи програмирања 1 СА Обавезан 2 1 1 0 6 П: Др сци. Борис Личина
СПИ0192021 Управљање знањем 1 АО Изборни 1 1 0 0 4 П: Др сци. Јелена Вемић Ђурковић
СПИ0202021 Сарадња и тимски рад 1 АО Изборни 1 1 0 0 4 П: Др сци. Јелена Вемић Ђурковић
СМ00092021 Енглески језик 2 2 АО Обавезан 2 1 0 0 4 П: Др сци. Бранко Медић
СПИ0042021 Економија са анализом података 2 СС Обавезан 1 2 0 0 5 П: Др сци. Јелена Вемић Ђурковић
СПИ0052021 Информациони системи 2 СС Обавезан 2 1 0 0 5 П: Др сци. Борис Личина
СПИ0062021 Објектно оријентисано програмирање 2 СА Обавезан 2 1 1 0 6 П: Др сци. Борис Личина
СПИ0072021 Математика 2 2 СС Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. Сања Николић
СПИ0212021 Социо-педагошка комуникација 2 АО Изборни 2 1 0 0 5 П: Др сци. Ана Марковић
П: Др сци. Власта Липовац Керић
СПИ0222021 Међународно и банкарско пословање 2 СС Изборни 2 1 0 0 5
СВ00452021 Медијска култура 3 АО Обавезан 2 1 0 0 3 П: Др сци. Бранислав Филиповић
СПИ0082021 Веб програмирање и електронско пословање 3 СА Обавезан 2 2 1 0 8 П: Др сци. Драган Цветковић
СПИ0092021 Основе рачунарских мрежа 3 СА Обавезан 2 2 1 0 8 П: Др сци. Драган Цветковић
СПИ0292021 Менаџмент 3 СА Обавезан 2 2 0 0 6 П: Др сци. Јелена Вемић Ђурковић
СВ00472021 Психологија емоција 3 АО Изборни 2 1 0 0 3 П: Др сци. Јасмина Кнежевић
В: MСр Александар Стевановић
СПИ0242021 Ергономска едукација 3 АО Изборни 2 1 0 0 3 П: Др сци. Зоран Милић
СПИ0102021 Базе података и управљање ресурсима података 4 СС Обавезан 2 1 1 0 7 П: Др сци. Борис Личина
СПИ0112021 Статистика, вероватноћа и случајни процеси 4 СС Обавезан 2 2 0 0 7 П: Др сци. Сања Николић
СПИ0122021 Рачуноводство 4 СС Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Мирослав Чавлин
СПИ0132021 Софтверске архитектуре и платформе 4 СА Обавезан 2 1 1 0 7 П: Др сци. Борис Личина
СПИ0132021 Економетрија 4 СА Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Јелена Вемић Ђурковић
СПИ0252021 Технологије и системи е-банкарства 4 СА Изборни 2 1 1 0 6 П: Др сци. Јелена Вемић Ђурковић
СПИ0142021 Контролинг 5 СС Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Мирослав Чавлин
СПИ0152021 Сигурност информационих система 5 СС Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Славољуб Хилченко
СПИ0312021 Пројектовање информационих система 5 СА Обавезан 2 2 0 0 5 П: Др сци. Борис Личина
СПИСП12021 Стручна пракса СПИ 1 5 СА Обавезан 0 0 0 3*15 ч 5 O: Јовица Стајшић
СПИ0162021 Технологије за управљање пословним процесима 5 СС Изборни 2 1 1 0 6 П: Др сци. Милија Љубисављевић
СПИ0262021 Технологије и системи е-управе 5 СА Изборни 2 1 1 0 6
СПИ0282021 Технологије и системи е-образовања 5 СА Изборни 2 1 1 0 6
СПИ482021 Управљање људским ресурсима у информационим технологијама 5 СС Изборни 2 2 0 0 6 П: Др сци. Јелена Вемић Ђурковић
СПИ0182021 Управљање пројектима 6 СС Обавезан 3 0 0 0 3 П: Др сци. Бранко Медић
СПИ0302021 Дигитална култура и нови медији 6 СС Обавезан 3 1 0 0 6 П: Др сци. Бранислав Филиповић
СПИЗР2021 Завршни рад 6 СА/ЗР Обавезан 0 0 0 5 ИР и 1*15 оч 6
СПИПЗР2021 Предмет завршног рада СПИ 6 СА/ПЗР Обавезан 0 0 0 2 ИР 6
СПИСП22021 Стручна пракса СПИ 2 6 СА Обавезан 0 0 0 3*15 ч 6 П: Јовица Стајшић
СВ00082021 Информационе технологије у васпитању и образовању 6 СС Изборни 2 1 0 0 4 П: Др сци. Славољуб Хилченко
СПИ0172021 Модели и методи одлучивања 6 СС Изборни 2 1 0 0 4
СПИ0232021 Напредни енглески 6 АО Изборни 2 1 0 0 4 П: Драгана Шкрбић
СПИ0322021 Менаџерске вештине 6 СС Изборни 2 1 0 0 4