This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Мастер струковни васпитач

Студијски програм Мастер струковних студија Мастер струковни васпитач представља II степен образовања у високошколској установи у  двогодишњем трајању (четири семестра) и носи 120  ЕСПБ бодова. Структуру студијског програма чине две групе предмета: обавезни и изборни предмети, као и стручна  праксa ( у II и III семестру-180 сати) коју студент реализује у  предшколској установи  и  завршни (мастер) рад. Однос између обавезних и изборних предмета је у складу са прописаним стандардом (30% изборних предмета). У структури студијског програма доминирају стручно – апликативни и  стручни предмети, што одговара стандардима струковног образовања.

Обавезни предмети пружају студентима знања, вештине и умења из области савремених  предшколских  курикулума,  педагошке дијагностике, рачунарског мишљења, инклузивних програма, комуниколошких вештина, интегрисаних методичких поступака неопходних за разумевање односа детета према природној и друштвеној средини, за увођење детета у свет писане речи (почетног читања и писања),  математичког, логичког и хеуристичког мишљења, као и за разумевање односа детета и уметности (ликовној и музичкој култури,драмској уметности), као и потребама детета за перцептивним и моторним активностима. Студијски програм је у складу и са савременом методичком праксом Реалних програма који се остварују у предшколским установама у земљама ЕУ. Обавезни предмети омогућавају будућем мастер струјовном васпитачу  да стекне потребне компетенције за реализацију и остваривање општих циљева  предшколског програма, за допринос целовитом развоју детета, холистичког приступа детету,  стварање услова за развој његових способности и особина личности, проширивање искуства, изграђивање сазнања о себи, другим људима и свету.

Изборни предмети омогућавају студентима да се усавршавају у најужим областима  које су у складу са њиховим личним афинитетима и потребама радног места. Изборни предмети помажу студентима у изграђивању вештина компетентне педагошке комуникације, стратегија активног, интерактивног и кооперативног учења, стварању подстицајне средине за учење која омогућава предшколском детету слободу избора у доношењу одлука, развој самосталности, креативности, стваралаштва, писмености, критичког мишљења и конструктивног решавања проблема.

Стручна пракса омогућава студентима практичну примену стечених знања, вештина, умења, стратегија и метода рада у функцији будућег занимања струковног мастер васпитача.

Завршни  (мастер) рад подразумева примену истраживачких поступака и реализацију пројеката у раду са децом, при чему оспособљава студенте за адекватну евалуацију и критички однос према сопственој пракси и за адекватну презентацију сопствених стручно – практичних и истраживачких достигнућа.

Студијски програм мастер струковни васпитач  афирмише интерактивне облике рада, самосталност у раду студената, подстиче студенте на креативан и стваралачки приступ, развија критички однос према понуђеним моделима васпитно-образовног рада са децом, подстиче дивергентне облике мишљења,  способност долажења до нових, креативних решења и сл.

Методе извођења наставе су: предавања и вежбе, радионичарски рад, дискусије, рад у малим групама, тимски рад, самостално истраживање, менторски рад, студијско-истраживачки радови, израда и рад на  пројекту, самосталне и тимске презентације, итд.


УВЕРЕЊЕ И ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

КУРИКУЛУМ (СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА) МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

КЊИГА ПРЕДМЕТА (СИЛАБУСИ) МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

ШифраПланНазив предметаСеместарТипСтатусПВДОЕСПБНаставници
МСВ0012021 Савремени предшколски куркукулум 1 СС Обавезан 2 2 0 2 8 П: Др сци. Власта Липовац Керић
П: Др сци. Споменка Будић
МСВ0022021 Неуропсихологија развојног доба 1 СС Обавезан 2 1 0 2 8 П: Др сци. Ђерђи Ердеш Кавечан
В: MСр Александар Стевановић
МСВ0032021 Дечији развој и учење кроз игру 1 СС Изборни 2 2 0 2 7 П: Др сци. Јасмина Кнежевић
В: MСр Александар Стевановић
МСВ0042021 Драмска игра и стваралаштво 1 СА Изборни 2 2 0 2 7 П: Др сци. Ана Марковић
В: MСр Исидора Ана Стамболић
МСВ0082021 Од игре до ликовног садржаја 1 СА Изборни 2 2 0 0 7 П: МА Нора Љубановић Еветовић
МСВ0172021 Језичке игре и стваралаштво 1 СА Изборни 2 2 0 0 7 П: Др сци. Емеше Мате
МСВ0052021 Комуникологија 2 СС Обавезан 3 1 0 0 5 П: Др сци. Ана Марковић
МСВ0062021 Пројектни приступ учењу 2 СС Обавезан 2 2 0 2 6 П: Др сци. Сања Николић
В: Илдико Ђокић спец.
МСВ0072021 Педагошки модели подршке деци и породици 2 СС Обавезан 2 2 0 2 6 П: Др сци. Власта Липовац Керић
В: Mср Дијана Крстић Бурић
МСВСП12021 Стручна пракса МСВ 1 2 СА Обавезан 0 0 0 0 6 O: Илдико Ђокић спец.
O: Др сци. Емеше Мате
МСВ0092021 Естетика 2 АО Изборни 2 2 0 0 7 П: Др сци. Бранислав Филиповић
МТС0062021 Активности у природи 2 СА Изборни 2 2 2 0 7
МСВ0102021 Дете и медији 3 АО Обавезан 2 3 0 0 8 П: Др сци. Славољуб Хилченко
В: Илдико Ђокић спец.
МСВ0112021 Рачунарско-функционално размишљање и учење 3 СС Обавезан 1 0 2 2 7 П: Др сци. Славољуб Хилченко
МСВ0122021 Методологија писања завршног мастер рада 3 СА Обавезан 2 3 0 2 8 П: Др сци. Споменка Будић
В: MСр Александар Стевановић
МСВ0132021 Музика и предшколско дете 3 СА Изборни 2 3 0 0 7 П: Др сци. Јасна Јовићевић
МСВ0142021 Увођење деце у свет писане речи 3 СС Изборни 2 3 0 0 7 П: Др сци. Ана Марковић
МСВМЗР2021 Мастер завршни рад 4 ЗР Обавезан 0 0 0 6 ИР 10
МСВПИР2021 Примењени истраживачки рад 4 ПЗР Обавезан 0 0 0 10 ИР 10
МСВСП22021 Стручна пракса МСВ 2 4 СА Обавезан 0 0 0 0 6 O: Илдико Ђокић спец.
O: Др сци. Емеше Мате
МСВ0152021 Математичко-херуистичке игре 4 СС Изборни 1 3 0 0 4 П: Др сци. Сања Николић
МСВ0162021 Енглески језик - напредни 4 АО Изборни 2 2 0 0 4 П: Драгана Шкрбић
МТС0072021 Елементарне игре 4 СС Изборни 1 3 0 0 4 П: Др сци. Саболч Халаши