This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

На овој страници можете наћи сва општа акта установе.

ДЕЛ. БР.ДАТУМНАЗИВ АКТА

34-07/22

28.01.2022.

Статут Школе – пречишћен текст

496-06/22

19.05.2022.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (19.5.2022)

876-03/22

25.07.2022.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (25.7.2022)

1047-03/22

20.09.2022.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (20.9.2022)

1375-03/22

28.11.2022.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (28.11.2022)

457-04/23

04.05.2023.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (04.05.2023)

962-03/23

05.09.2023.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (05.09.2023)

1518-03/23

21.12.2023.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (21.12.2023)

863-03/24

21.06.2024.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (21.06.2024)

696-02/18

04.05.2018.

Правилник о организацији и систематизацији послова

1171-07/19

11.10.2019.

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова (11.10.2019)

931-04/21

19.07.2021.

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова (19.07.2021)

1158-04/22

04.10.2022.

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова (04.10.2022)

10-03/23

19.01.2023.

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова (19.01.2023)

418-03/23

21.04.2023.

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова (21.04.2023)

962-04/23

05.09.2023.

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова (05.09.2023)

1539-02/19

26.12.2019.

Правилник о раду

1164-01/18

13.07.2018.

Пословник о раду Савета Школе

1261-04/20

24.11.2020.

Пословник о раду наставно-стручног већа

864-04/21

08.07.2021.

Одлука о измени и допуни Пословника о раду наставно-стручног већа

1046-08/21

07.09.2021.

Одлука о измени и допуни Пословника о раду наставно-стручног већа

1000-09/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни Пословника о раду наставно-стручног већа 2022

247-06/23

16.03.2023.

Правилник о раду студентског парламента Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици

177-04/22

04.03.2022.

Правилник о избору у звања наставника и сарадника

1000-07/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни правилника о избору у звања наставника и сарадника 2022

1467-05/23

11.12.2023.

Одлука о измени и допуни правилника о избору у звања наставника и сарадника 2023

29-04/23

27.01.2023.

Правилник о ужим научним, уметничким и стручним областима

695-02/18

04.05.2018.

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на високој школи

1463-04/2015

20.10.2015.

Правилник о правима и обавезама и одговорностима наставника и сарадника, ангажованих уговором о ангажовању за извођење наставе

512-08/21

16.04.2021.

Кодекс професионалне етике

1642-02/17

23.11.2017.

Кодекс радне етике и понашања на радном месту

1293-03/22

09.11.2022.

Одлука о измени и допуни Кодекса радне етике и понашања на радном месту

1038-04/20

16.10.2020.

Правилник о заштити података о личности

323-04/22

06.04.2022.

Правилник о обезбеђењу квалитета

247-05/23

16.03.2023.

Одлука о измени и допуни Правилника о обезбеђењу квалитета

520-03/21

20.04.2021.

Стратегија обезбеђивања квалитета

284-04/23

16.03.2023.

Одлука о измени и допуни Стратегије о обезбеђењу квалитета

1220-03/09

18.12.2009.

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета рада

960-03/08

22.05.2008.

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених

529-01/19

15.04.2019.

Правилник о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања

1046-07/21

07.09.2021.

Одлука о допуни Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања (7.9.2021)

1101-05/22

04.10.2022.

Одлука о измени и допуни Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања (4.10.2022)

29-03/23

27.01.2023.

Одлука о измени и допуни Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања (27.1.2023)

770-06/22

29.06.2022.

Правилник о мастер студијама

1000-12/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни правилника о мастер студијама 2022

617-04/23

26.05.2023.

Одлука о измени и допуни правилника о мастер студијама 26.5.2023

1467-04/23

11.12.2023.

Одлука о измени и допуни правилника о мастер студијама 11.12.2023

745-04/24

06.06.2024.

Одлука о измени и допуни правилника о мастер студијама 06.06.2024.

860-03/24

21.06.2024.

Одлука о измени и допуни правилника о мастер студијама 21.06.2024.

880-02/19

10.07.2019.

Правилник о упису лица којима је престао статус студента на студијске програме на првом степену струковних студија ради наставка школовања и еквиваленције предмета

1000-05/22

14.09.2022.

Одлуку о измени и допуни правилника о упису лица којима је престао статус студента на студијске програме на првом степену струковних студија ради наставка школовања (и еквиваленцији предмета)

609-06/21

14.05.2021.

Правилник о признавању страних високошколских исправа

528-01/18

15.04.2019.

Правилник о стручној пракси студената

1358-04/20

09.12.2020.

Правилник о оцењивању

609-05/21

14.05.2021.

Правилник о завршном раду на основним струковним студијама

806-07/21

25.06.2021.

Одлука о измени и допуни Правилника о завршном раду на основним струковним студијама 2021

1000-06/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни Правилника о завршном раду на основним струковним студијама 2022

371-04/21

10.03.2021.

Правилник о дисциплинској одговорности студената

177-05/22

04.03.2022.

Правилник о мерилима за утврђивање школарине и пружање услуга

701-03/24

30.05.2024.

Одлука о висини школарине за студенте основних струковних и мастер струковних студија и стране држављане и износу накнада за друге услуге за школску 2024/2025. годину

1102-03/22

04.10.2022.

Одлука о висини школарине за студенте основних струковних и мастер струковних студија и стране држављане и износу накнада за друге услуге за 2022/2023 школску годину (Ценовник услуга)

418-05/23

21.04.2023.

Одлука о висини школарине за студенте основних струковних и мастер струковних студија и стране држављане и износу накнада за друге услуге за 2023/2024 школску годину (Ценовник услуга) - школарина по студијским програмима

1047-04/22

20.09.2022.

Одлука измени и допуни Одлуке о висини школарине за студенте основних струковних и мастер струковних студија и стране држављане и износу накнада за друге услуге за 2021/2022 школску годину (Ценовник услуга)

177-03/19

06.02.2019.

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању кадрова у спорту

527-01/19

15.04.2019.

Измене и допуне правилника о сталном стручном оспособљавању и усавршавању кадрова у спорту

1480-03/22

14.12.2022.

Одлуке о измени и допуне правилника о сталном стручном оспособљавању и усавршавању

428-03/24

09.04.2024.

Правилник о уџбеницима и другим наставним материјалима

100-04/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни правилника о уџбеницима и другим наставним материјалима

385-07/2010

11.05.2010.

Правилник о организацији и раду библиотеке

441-01/22

29.04.2022.

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

1463-05/15

20.10.2015.

Правилник о унутрашњем узбуњивању

1741-02/17

12.12.2017.

Акт о безбедности информационо-комуникационих система

66-01/21

27.01.2021.

Програм обезбеђивања адекватне евакуације у случају пожара (план евакуације)

1341-03/20

07.17.2020.

Правила заштите од пожара

1741-03/17

12.12.2017.

Правилник о забрани пушења

201-04/20

27.02.2020.

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода

1430-03/22

13.12.2022.

Одлука о допуни правилника о стицању и расподели сопствених прихода

371-01/17

16.03.2017.

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода остварених радом на уметничком, научним пројектима и ваннаставним програмима од реализације курсева континуиране едукације и оспособљавања (пречишћен текст)

34-05/22

28.01.2022.

Правилник о поступку израде финансијског плана

967-05/20

06.10.2020.

Правилник о набавкама

86-01/15

27.01.2015.

Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације

87-01/15

27.01.2015.

Правилник о коришћењу службених возила

416-06/12

18.04.2012.

Правилник о накнади трошкова за време службеног пута у иностранство

701-04/24

30.05.2024.

Одлука о измени и допуни Правилника о накнади трошкова за време службеног пута у иностранство 2024

496-05/22

19.05.2022.

Правилник о поступању са донацијама у ВШССОВИТ у Суботици

228-13/21

19.02.2021.

Правилник о приступном предавању и вежбама

1000-08/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни правилника о приступном предавању и вежбама

1000-10/22 14.09.2022.

Пословник о раду етичке комисије

975-03/22

08.09.2022.

Правилник о спречавању сукоба интереса у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици

1395-01/22

30.11.2022.

План за остваривање и унапређивање родне равноправности у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици

1394-01/22

30.11.2022.

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици

1430-04/22

13.12.2022.

Правилник о поклоним запослених у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици

129-04/23

14.02.2023.

Правилник о коришћењу службених телефона и службеног мобилног телефона у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици

247-04/23

16.03.2023.

Правилник о студентском вредновању квалитета студирања

728-03/23

15.06.2023.

Одлука о укидању накнаде - стављању ван снаге одлуке бр. 975-05/22 од 8.9.2022. године

1004-01/23

12.09.2023.

Упутство о парафирању аката 2023

1380-03/23

24.11.2023.

Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама 2023