This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

O установи

Историјат

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици је високошколска установа чији оснивач је Република Србија, с тим да су оснивачка права пренета на Аутономну покрајину Војводину.  Школа има дугу 40-годишњу традицију у образовању кадрова педагошке струке (васпитача предшколске деце), искуство у образовању специјалиста струковних васпитача, а бележи и успешан почетак остваривања основних струковних студија из области физичког васпитања и спорта за образовање струковних тренера у спорту, из области медицинских наука за образовање струковних нутрициониста дијететичара и струковних медицинских сестара.

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици је правни следбеник Више школе за образовање васпитача у Суботици основане 1993. године, а она  правни следбеник Педагошке академије у Суботици основане 1973. године.

Школа послује на основу дозволе за рад издате од стране Покрајинског секретаријата за образовање и културу, односно Покрајинског секретаријата за за науку и технолошки развој АПВ.

Студијски програми које школа реализује су акредитовани од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а у складу са Законом о високом образовању и усвојеним Стандардима.


Основни подаци о Школи

Назив: Висока  школа  струковних  студија  за образовање васпитача  и  тренера  из Суботице – Felsőfokú Szakirányú Óvoképző és edző szak Szabadka.

Скраћени назив Школе је: ВШССОВИТ - FSzÓESz

Оснивачка права има Аутономна Покрајина Војводина.

Промена уписа оснивачких права извршена је у Трговинском суду у Суботици 29.11.2002. године. Орган пословођења уписан у Регистар у Трговинском суду, односно у Регистру привредних субјеката: Трговински суд у Суботици, број: FI. 13/2008  од 22. фебруара 2008. године, број Фи.73/11. од 16. маја 2011. године и број Фи.22/14.од 10.02.2014. године.

Школа има свој лого који се састоји од три (3) фигуре детета и лопте. У графичком приказу коришћене су плава и црвена боја.

Адреса седишта: Суботица, Банијска 67

Матични број: 08058482

Порески идентификациони број (ПИБ):100847552

Адреса електронске поштеThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Инфо:Седиште Школе је у Суботици, улица Банијска 67, где се налази управа Школе, студентска служба, рачуноводство школе, библиотека, учионице и кабинети, односно просторије наставника и сарадника, као и просторије студентског парламента.

Назив акта о оснивању: ЗАКОН О ОСНИВАЊУ УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА И О УКИДАЊУ И ПРОМЕНИ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКИХ АКАДЕМИЈА И ВИШИХ ШКОЛА (Сл.гл.РСброј 49/93) и РЕШЕЊЕ МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ број 022-05-204/93-04  од  21. 09. 1993. ГОДИНЕ; Закон о високом образовању («Службенигласник РС», бр. 76/05).

Промене у оснивачким правима: НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,  пренососнивачкихправана  СКУПШТИНУ   АУТОНОМНЕ   ПОКРАЈИНЕ    ВОЈВОДИНЕ Законом о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине (Сл. гл. РС бр.6/2002.); Законом о високом образовању («Службенигласник РС», бр. 76/05).

Власничка структура високошколске установе: Државна.

Број и датум решења о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности  издатог од стране Министарства надлежног за образовање: Покрајински секретаријат за образовање и културу, број:  106-022-00073/2006-01 од  04. августа 2006. године.

Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо образовање: Дозвола за рад бр. 142-022-28/2018-02 од 01.03.2018. и Решење о допуни дозволе за рад бр. 142-022-372/2021-02 од 16.06.2021. и Решење о допуни дозволе за рад бр. 142-022-566/2021-02 од 18.08.2021.

Број и датум акта о акредитацији издатог од стране Министарства надлежног за  високо образовање: Покрајински секретаријат за образовање APV br. 106-022-00305/2007-03 od 15. новембра 2008.г.

Школа остварује делатност према следећој класификацији, а у складу са Законом:

8542

Високoобразовање;

8551

Спортско и рекреативнообразовање;

8559

Остало образовање;

18

Штампање и умножавањеаудио и видеозаписа;

18.1

Штампање и штампарскеуслуге;

18.11

Штампањеновина;

18.12

Осталоштампање;

18.14

Књиговезачке и сроднеуслуге;

Високo образовање:

а) Научно, односно уметничко поље Друштвено-хуманистичке науке, научне, односно уметничке области  Педагошке науке, Физичко васпитање и спорт и Економске науке, уже научне, односно уметничке области:  Струковних васпитач предшколске деце (деце предшколског узраста), мастер струковни васпитача, струковни тренера у спорту, струковни пословни информатичар.

б) Научно, односно уметничко поље Медицинске науке, научне, односно уметничке области  Медицинске науке, уже научне, односно уметничке области:  Струковни нутрициониста дијететичара и Здравствена нега (струковна медицинска сестра).

в) Научно, односно уметничко поље , научне, односно уметничке области Пословна информатика, уже научне, односно уметничке области:  

Акредитација  високошколске  установе: Акт о акредитацији издат од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1099/2006-04 од 30.04.2007.; број 612-00-1099/2007-04 од 27.03.2009.; бр. 612-00-2206/2009-04  од 17.09.2010. и бр.612-00-00152/2012-04 од 08.06.2012.; Уверење и одлука о акредитацији Високошколске установе бр. 612-00-00005/9/2019-03 од 21.05.2019.

 

Акредитација  студијских  програма

 Студије првог степена, основне струковне студије:

 1. Студијски програм основних струковних студија СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, три школске године, шест семестара, 66 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2007. ГОДИНЕ (КАПК бр. 612-00-1099/2006-04 од 30.04.2007.) и поновно АКРЕДИТОВАН 2012. ГОДИНЕ (КАПК бр. 612-00-00152/2012-04 од 08.06.2012., НА СРПСКОМ И МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ - ДЕЛИМИЧНО); РЕАКРЕДИТОВАН 2017. ГОДИНЕ (КАПК бр. 612-00-03370/2016-06 од 24.11.2017.)
 2. Студијски програм основних струковних студија за образовање ТРЕНЕРА, три школске године, шест семестара, 60 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област физичког васпитања и спорта; АКРЕДИТОВАН 2010. ГОДИНЕ (КАПК, бр. 612-00-2206/2009-04 од 17.09.2010. и поновно АКРЕДИТОВАН 2015. ГОДИНЕ (КАПК бр. 612-00-02277/2012-04 од 03.04.2015.) и поново АКРЕДИТОВАН 2022. ГОДИНЕ (НАТ бр 612-00-341/9/2021-03 од 17.03.2022.).
 3. Студијски програм основних струковних студија СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА-ДИЈЕТЕТИЧАРА, три школске године, шест семестара, 24 студента по студијској години, поље медицинских наука; област медицинских наука; АКРЕДИТОВАН 2013. ГОДИНЕ (КАПК, бр. 612-00-257/2012-04 од 27.12.2013.), РЕАКРЕДИТОВАН 12.11.2020. године (НАТ бр. 612-00-00001/6/2020-03 од 18.01.2021.)
 4. Студијски програм основних струковних студија ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ (СТРУКОВНA МЕДИЦИНСКA СЕСТРА), три школске године, шест семестара, 50 студената по студијској години, поље медицинских наука; област медицинских наука; АКРЕДИТОВАН 2015. ГОДИНЕ (КАПК, бр. 612-00-01035/2014-04 од 19.06.2015.) и поново АКРЕДИТОВАН 2022. ГОДИНЕ (НАТ бр 612-00-00052/5/2021-03 од 24.02.2022.).
 5. Студијски програм основних струковних студија СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР, три школске године, шест семестара, 40 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област економских наука; АКРЕДИТОВАН 2021. ГОДИНЕ (НАТ, бр. 612-00-00028/5/2021-03 од 23.07.2021.).

Студије другог степена, специјалистичке струковне студије:

 1. Студијски програм мастер струковних студија МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ, три школске године, четири семестара, 24 студената по студијској години, поље друштвено-хуманистичких наука; област педагошких наука; АКРЕДИТОВАН 2021. ГОДИНЕР (НАТ, бр. 612-00-00188/5/2020-03 od 14.05.2021.)

Образовање током читавог живота

Школа у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота ван оквира студијских програма. Програми образовања током читавог живота реализују се у форми:

 • Програма континуиране едукације у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука;
 • Програма иновације знања у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука;

Програме образовања током читавог живота доноси Наставно веће Школе.
Лицу које је савладало програм образовања током читавог живота Школа издаје одговарајуће уверење.

Школа може организовати и реализовати  програме стручног усавршавања са трајањем до једне године за стицање звања оперативни тренер у оквиру занимања тренер.

Развојно-истраживачка делатност 

За развојно-истраживачку делатност Школа  није акредитована, али њени наставници и сарадници остварују значајне резултате и у овој области преко одговарајућих институција акредитованих за научну, односно развојно-истраживачку делатност.

Издавачка  делатност 

Школа  има  издавачку  делатност, у оквиру  које  издаје:  уџбенике,  монографије, зборнике  радова  и  друге  научне  и  стручне  публикације,  као и информативно гласило „Информатор“.

Библиотечка  делатност  

Библиотечка делатност  обавља се у оквиру Библиотеке, у оквиру које се врши прикупљање, стручно обрађивање, чување и давање на коришћење библиотечке грађе. 

Ненаставна  делатност  

Ненаставну делатност  Школе обављају ненаставни радници, извршавајући: аналитичке, правне, финансијско-рачуноводствене, библиотечке, послове везане за студенте, послове везане за информациони систем, снабдевање уџбеничком грађом и литературом, техничке и помоћне послове.

Организација  Школе  

Школа своју делатност обавља у оквиру следећих организационих јединица:

 • Наставно - стручна  јединица;  
 • Секретаријат ;
 • Библиотека;
 • Студентска служба;
 • Служба рачуноводства и
 • Техничка служба.

Стручне службе (библиотека и читаоница са могућношћу коришћења рачунара и интернета, скриптарница, техничка служба) су своје радно време прилагодиле потребама студената тако што раде у две смене (од 7-19ч).

ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, модерном и функционалном организацијом, савременим наставним програмима, расположивом опремом, стручним и педагошким капацитетима тежи потпуном испуњавању захтева окружења, користећи најсавременије методе и технике како би обезбедила поверење и задовољство корисника.

Основни принципи на којима се заснива Политика обезбеђења квалитета Школе:

1. Обезбеђивање високог нивоа квалитета  сталним праћењем резултата рада и откривањем и отклањањем недостатака,  сталним усавршавањем и максималним залагањем запослених,  сталним унапређивањем и осавремењавањем начина рада и услова за рад и студирање и  сталним унапређивањем сарадње са другим високошколским установама, привредним и ванпривредним субјектима и другим институцијама.

2. Одговрност за квалитет је обавеза свих запослених и студената Школе. Посебну одговорност за спровођење Политике обезбеђења квалитета имају: руководство Школе, Комисија за обезбеђење и праћење квалитета  и Наставно веће Школе.

3. Висок ниво квалитета обезбеђује се у областима  студијских програма, наставног процеса,  уџбеничке и друге грађе, рада библиотеке, успешности студирања, стручног рада и напредовања наставника и сарадника, техничких и просторних услова за рад и студирање, рада стручних служби и ваннаставног особља, сарадње са другим образовним и пословним субјектима и у области процеса управљања.

4. Обезбеђивање високог нивоа организационе културе, засноване на узајамном поверењу и поштовању, поштењу и правичности, размени знања и искустава, тимском раду и усвојеној етици, вредностима и нормама понашања.

5. Области стручног рада и усавршавања свих запослених су у функцији сталног стручног и личног напредовања наставног особља и коришћења резултата њиховог рада, као и најновијих научних, техничких и технолошких достигнућа, у процесу сталног осавремењивања студијских програма и наставног процеса и активног укључивања у размену знања и израду и реализацију пројеката на свим нивоима.


ЛОКАЦИЈА