This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Наставно-стручно веће

Наставно-стручно веће највиши је стручни орган Школе. Наставно-стручно веће Школе чине сви наставници који су у радном односу у Школи и чији мандат траје док траје радни однос. Наставно-стручно веће чине предавачи и професори Високе школе. Директор је председник Наставно-стручног већа по функцији. При расправљању или одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова, у раду Наставно-стручног већа и њихових органа и тела учествују представници студената и тада они улазе у састав укупног броја чланова стручног органа и то тако да њихов број представља 20% од укупног броја чланова Наставно-стручног већа.

Мандат представника студената из става 4. овог члана траје две, а престаје и раније, престанком статуса студента на студијском програму који се остварује у Школи. Секретар учествује у раду Наставно-стручног већа. Директор сазива и председава седницама Наставно-стручног већа Школе, а то своје овлашћење може пренети на другог члана Већа.


 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА НАСТАВНО-СТРУЋНОГ ВЕЋА ШКОЛЕ

 Школска 2021/2022. година


 Школска 2020/2021. година


 Школска 2019/2020. година