This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Мастер струковни васпитач

Студијски програм Мастер струковних студија Мастер струковни васпитач представља II степен образовања у високошколској установи у  двогодишњем трајању (четири семестра) и носи 120  ЕСПБ бодова. Структуру студијског програма чине две групе предмета: обавезни и изборни предмети, као и стручна  праксa ( у II и III семестру-180 сати) коју студент реализује у  предшколској установи  и  завршни (мастер) рад. Однос између обавезних и изборних предмета је у складу са прописаним стандардом (30% изборних предмета). У структури студијског програма доминирају стручно – апликативни и  стручни предмети, што одговара стандардима струковног образовања.

Обавезни предмети пружају студентима знања, вештине и умења из области савремених  предшколских  курикулума,  педагошке дијагностике, рачунарског мишљења, инклузивних програма, комуниколошких вештина, интегрисаних методичких поступака неопходних за разумевање односа детета према природној и друштвеној средини, за увођење детета у свет писане речи (почетног читања и писања),  математичког, логичког и хеуристичког мишљења, као и за разумевање односа детета и уметности (ликовној и музичкој култури,драмској уметности), као и потребама детета за перцептивним и моторним активностима. Студијски програм је у складу и са савременом методичком праксом Реалних програма који се остварују у предшколским установама у земљама ЕУ. Обавезни предмети омогућавају будућем мастер струјовном васпитачу  да стекне потребне компетенције за реализацију и остваривање општих циљева  предшколског програма, за допринос целовитом развоју детета, холистичког приступа детету,  стварање услова за развој његових способности и особина личности, проширивање искуства, изграђивање сазнања о себи, другим људима и свету.

Изборни предмети омогућавају студентима да се усавршавају у најужим областима  које су у складу са њиховим личним афинитетима и потребама радног места. Изборни предмети помажу студентима у изграђивању вештина компетентне педагошке комуникације, стратегија активног, интерактивног и кооперативног учења, стварању подстицајне средине за учење која омогућава предшколском детету слободу избора у доношењу одлука, развој самосталности, креативности, стваралаштва, писмености, критичког мишљења и конструктивног решавања проблема.

Стручна пракса омогућава студентима практичну примену стечених знања, вештина, умења, стратегија и метода рада у функцији будућег занимања струковног мастер васпитача.

Завршни  (мастер) рад подразумева примену истраживачких поступака и реализацију пројеката у раду са децом, при чему оспособљава студенте за адекватну евалуацију и критички однос према сопственој пракси и за адекватну презентацију сопствених стручно – практичних и истраживачких достигнућа.

Студијски програм мастер струковни васпитач  афирмише интерактивне облике рада, самосталност у раду студената, подстиче студенте на креативан и стваралачки приступ, развија критички однос према понуђеним моделима васпитно-образовног рада са децом, подстиче дивергентне облике мишљења,  способност долажења до нових, креативних решења и сл.

Методе извођења наставе су: предавања и вежбе, радионичарски рад, дискусије, рад у малим групама, тимски рад, самостално истраживање, менторски рад, студијско-истраживачки радови, израда и рад на  пројекту, самосталне и тимске презентације, итд.


УВЕРЕЊЕ И ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

КУРИКУЛУМ (СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА) МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

КЊИГА ПРЕДМЕТА (СИЛАБУСИ) МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.