This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

На овој страници можете наћи сва општа акта установе.

ДЕЛ. БР.ДАТУМНАЗИВ АКТА

34-07/22

28.01.2022.

Статут Школе – пречишћен текст

496-06/22

19.05.2022.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (19.5.2022)

876-03/22

25.07.2022.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (25.7.2022)

1047-03/22

20.09.2022.

Одлука о измени и допуни Статута Школе (20.9.2022)

696-02/18

04.05.2018.

Правилник о организацији и систематизацији послова

1171-07/19

11.10.2019.

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова

931-04/21

19.07.2021.

Одлука о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова

1539-02/19

26.12.2019.

Правилник о раду

1164-01/18

13.07.2018.

Пословник о раду Савета Школе

1261-04/20

24.11.2020.

Пословник о раду наставно-стручног већа

864-04/21

08.07.2021.

Одлука о измени и допуни Пословника о раду наставно-стручног већа

1046-08/21

07.09.2021.

Одлука о измени и допуни Пословника о раду наставно-стручног већа

1000-09/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни Пословника о раду наставно-стручног већа 2022

1747-03/17

12.12.2017.

Правилник о раду и начину избора студентског парламента

697-01/18

04.05.2018.

Измене и допуне Правилника о раду и начину избора студентског парламента

177-04/22

04.03.2022.

Правилник о избору у звања наставника и сарадника

1000-07/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни правилника о избору у звања наставника и сарадника

1211-04/20

17.11.2020.

Правилник о ужим научним, уметничким и стручним областима

864-05/21

08.07.2021.

Одлука о измени и допуни Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима

942-02/21

23.07.2021.

Одлука о измени и допуни Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима

695-02/18

04.05.2018.

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на високој школи

1463-04/2015

20.10.2015.

Правилник о правима и обавезама и одговорностима наставника и сарадника, ангажованих уговором о ангажовању за извођење наставе

512-08/21

16.04.2021.

Кодекс професионалне етике

1642-02/17

23.11.2017.

Кодекс радне етике и понашања на радном месту

1038-04/20

16.10.2020.

Правилник о заштити података о личности

323-04/22

06.04.2022.

Правилник о обезбеђењу квалитета

520-03/21

20.04.2021.

Стратегија обезбеђивања квалитета

1220-03/09

18.12.2009.

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета рада

960-03/08

22.05.2008.

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених

529-01/19

15.04.2019.

Правилник о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања

1046-07/21

07.09.2021.

Одлука о допуни Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања

770-06/22

29.06.2022.

Правилник о мастер студијама

1000-12/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни правилника о мастер студијама

880-02/19

10.07.2019.

Правилник о упису лица којима је престао статус студента на студијске програме на првом степену струковних студија ради наставка школовања и еквиваленције предмета

1000-05/22

14.09.2022.

Одлуку о измени и допуни правилника о упису лица којима је престао статус студента на студијске програме на првом степену струковних студија ради наставка школовања (и еквиваленцији предмета)

609-06/21

14.05.2021.

Правилник о признавању страних високошколских исправа

528-01/18

15.04.2019.

Правилник о стручној пракси студената

1358-04/20

09.12.2020.

Правилник о оцењивању

609-05/21

14.05.2021.

Правилник о завршном раду на основним струковним студијама

806-07/21

25.06.2021.

Одлука о измени и допуни Правилника о завршном раду на основним струковним студијама 2021

1000-06/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни Правилника о завршном раду на основним струковним студијама 2022

371-04/21

10.03.2021.

Правилник о дисциплинској одговорности студената

177-05/22

04.03.2022.

Правилник о мерилима за утврђивање школарине и пружање услуга

496-07/22

19.05.2022.

Одлука о висини школарине за студенте основних струковних и мастер струковних студија и стране држављане и износу накнада за друге услуге за 2021/2022 школску годину (Ценовник услуга)

1047-04/22

20.09.2022.

Одлука измени и допуни Одлуке о висини школарине за студенте основних струковних и мастер струковних студија и стране држављане и износу накнада за друге услуге за 2021/2022 школску годину (Ценовник услуга)

177-03/19

06.02.2019.

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању кадрова у спорту

527-01/19

15.04.2019.

Измене и допуне правилника о сталном стручном оспособљавању и усавршавању кадрова у спорту

1269-03/21

22.10.2021.

Правилник о уџбеницима и другим наставним материјалима

100-04/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни правилника о уџбеницима и другим наставним материјалима

385-07/2010

11.05.2010.

Правилник о организацији и раду библиотеке

441-01/22

29.04.2022.

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

1463-05/15

20.10.2015.

Правилник о унутрашњем узбуњивању

1741-02/17

12.12.2017.

Акт о безбедности информационо-комуникационих система

66-01/21

27.01.2021.

Програм обезбеђивања адекватне евакуације у случају пожара (план евакуације)

1341-03/20

07.17.2020.

Правила заштите од пожара

1741-03/17

12.12.2017.

Правилник о забрани пушења

652-01/2014

21.05.2014.

Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама

201-04/20

27.02.2020.

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода

371-01/17

16.03.2017.

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода остварених радом на уметничком, научним пројектима и ваннаставним програмима од реализације курсева континуиране едукације и оспособљавања (пречишћен текст)

34-05/22

28.01.2022.

Правилник о поступку израде финансијског плана

967-05/20

06.10.2020.

Правилник о набавкама

86-01/15

27.01.2015.

Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације

87-01/15

27.01.2015.

Правилник о коришћењу службених возила

416-06/12

18.04.2012.

Правилник о накнади трошкова за време службеног пута у иностранство

496-05/22

19.05.2022.

Правилник о поступању са донацијама у ВШССОВИТ у Суботици

228-13/21

19.02.2021.

Правилник о приступном предавању и вежбама

1000-08/22

14.09.2022.

Одлука о измени и допуни правилника о приступном предавању и вежбама

1000-10/22 14.09.2022.

Пословник о раду етичке комисије

975-03/22

08.09.2022.

Правилник о спречавању сукоба интереса у Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици